โครงการสมรสสวัสดิการข้าราชการตำรวจ ::
1. หลักการและเหตุผล
 

การแต่งงานถือเป็นการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมไทยที่ชายหญิงคู่หนึ่ง ได้ตกลงจะดำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน โดยเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม สำหรับพิธีการแต่งงานหรือ พิธีสมรสนั้นมีเพื่อก่อให้เกิดความสุข และความเป็นสิริมงคลแก่คู่สมรสหรือ คู่บ่าว – สาว โดย มีวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นตัวกำหนดรูปแบบของพิธีการ จนสืบทอดเป็นประเพณีกันมาเป็นระยะ เวลาอันยาวนาน พิธีการแต่งงานของชาวไทยจึงมีรูปแบบที่หลากหลายตามการนับถือศาสนา เช่น พิธีการแต่งงานแบบ ชาวพุทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดู ฯลฯ หรือมีรูปแบบ กลุ่มชน เชื้อชาติ เช่นพิธีการแต่งงาน แบบชาวจีน ชาวไทยใหญ่ หรือชนกลุ่มน้อย เป็นต้น อย่างไรก็ตามพิธีการ แต่งงานในเกือบจะทุกรูปแบบคู่สมรสต้องให้ความสำคัญ ต่อวันที่ใช้ในการจัดพิธีแต่งงาน โดยมีความเชื่อว่า เป็นที่สำคัญที่สุดวันหนึ่งของชีวิตต้องเป็น “ วันดี ” “ ฤกษ์ดี ” ซึ่งจะมีผลทำให้คู่สมรสครองรักครองเรือน อยู่ด้วยกันอย่างมี ความสุขมีชีวิตคู่ที่ราบรื่นยาวนาน ดังนั้น วันแต่งงาน จึงมีความหมายในเชิงของการส่งเสริมความรัก

กองสวัสดิการ โดย สโมสรตำรวจ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการแก่ สังคมโดยเฉพาะข้าราชการตำรวจและครอบครัว ในด้านการให้บริการสถานที่สโมสรตำรวจ สำหรับ จัดการ ประชุมสัมมนา งานเลี้ยงสังสรรค์และงานมงคลสมรสมาตั้งแต่ปี 2542 เป็นระยะเวลา 10 ปี จากสถิติการให้บริการห้องจัดเลี้ยงของสโมสรตำรวจ พบว่าข้าราชการตำรวจและครอบครัว นิยมใช้บริการจัดเลี้ยงในงานมงคลสมรสมากเป็นอันดับหนึ่ง และมีแนวโน้มที่ข้าราชการตำรวจ และครอบครัวจะมาใช้สถานที่สโมสรตำรวจ เพื่อจัดงานมงคลสมรสมากยิ่งขึ้น

จากเหตุผลและความสำคัญของการแต่งงาน และความพร้อมด้านสถานที่สโมสรตำรวจ จึงได้จัดโครงการสมรสสวัสดิการข้าราชการตำรวจ เพื่อให้เป็นสวัสดิการในรูปแบบใหม่แก่ข้าราชการ ตำรวจ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์การก่อตั้งสโมสรตำรวจต่อไป

2. วัตถุประสงค์
  1. เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ
2. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์การให้สวัสดิการรูปแบบใหม่ของ กองสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
3. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและสถานที่สโมสรตำรวจ
3. เป้าหมาย
  ข้าราชการตำรวจในสังกัดที่สมัครใจเข้าร่วมในโครงการ จำนวน 30 คู่
4. ระยะเวลาการเปิดรับผู้เข้าร่วมโครงการ
  มกราคม – มิถุนายน ของทุกปี
5. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
  เป็นข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ