ประวัติความเป็นมาของสโมสรตำรวจ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีนโยบายในการปรับปรุงสถานที่ ภายในกองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล (เดิม) ที่ถูกรื้อถอน ตามโครงการพัฒนาบุคลากรของ ตร . ให้เป็นสโมสรตำรวจ ในจำนวนเนื้อที่ 60 ไร่ 3 งาน 68 ตารางวา โดยมีประวัติความเป็นมา ดังนี้
 
 
พ.ศ. 2539   

พล.ต.อ. พจน์ บุณยะจินดา อธิบดีกรมตำรวจ ในฐานะประธาน กองทุนบุณยะจินดา เพื่อโรงพักของเรา ได้มี
ดำริ ที่จะก่อสร้างอาคารสโมสรตำรวจขึ้น และต่อมาคณะกรรมการบริหารงานกองทุนบุณยะจินดา เพื่อพัฒนาโรงพัก
ของเรามีมติเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ . ศ .2539 ให้ทำการก่อสร้างอาคารสโมสรตำรวจขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ ใช้
เป็นสถานที่สำหรับจัดประชุม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ให้กับบุคลากร ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เนื่องจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในขณะนั้น ยังไม่มีสถานที่สำหรับจัดประชุม สัมมนา เมื่อมีการประชุม สัมมนา
จะต้องไปเช่าสถานที่เอกชน ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณทางราชการเป็นจำนวนมาก

ซึ่งกองทุนบุณยะจินดา ได้ตระหนัก และเล็งเห็น ความขาดแคลนดังกล่าว จึงให้ทำการก่อสร้าง อาคารสโมสรตำรวจ ในวงเงินจำนวน 140 ล้านบาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งรูปแบบการก่อสร้าง อาคารสโมสรตำรวจ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะเวลาทำการก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จภายใน 300 วัน โดยเริ่มทำการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ . ศ .2539 และทำการส่งมอบงาน ในวันที่ 16 พฤษภาคม พ . ศ . 2540 อาคารสโมสรตำรวจ ตั้งอยู่เลขที่ 89 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ลักษณะของอาคารสโมสรตำรวจ เป็นอาคาร 2 ชั้น มีพื้นที่ชั้นละประมาณ 4,000 ตารางเมตร

พ.ศ. 2540 

เมื่อการก่อสร้างอาคารสโมสรตำรวจเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ประธานกองทุนบุณยะจินดา เพื่อโรงพักของเรา ได้มีหนังสือที่ 0603.42/2210 ลงวันที่ 9 กันยายน พ . ศ . 2540 ส่งมอบอาคารสโมสรตำรวจ ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในขณะนั้น พล.ต.อ. ประชา พรมนอก ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีบันทึก ต่อท้ายหนังสือ ดังกล่าว ลงวันที่ 15 กันยายน พ . ศ . 2540 มอบหมายให้ กองสวัสดิการ เป็นผู้ดูแล บริหารสโมสรตำรวจ ให้เกิดประโยชน์ต่อไป กองสวัสดิการบริหารจัดการสโมสรตำรวจ เพื่อภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเพื่อบริการเป็นสวัสดิการ แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว ภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การจัดสวัสดิการ ภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2530 และระเบียบกรมตำรวจ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในกรมตำรวจ พ.ศ. 2536

พ.ศ. 2541    

ระเบียบกรมตำรวจ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการสโมสรตำรวจ ( ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2541 กำหนดให้ คณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิการสโมสรตำรวจ ควบคุม ดูแล บริหารสโมสรตำรวจ ให้เป็นไปตามนโยบาย ของคณะกรรมการสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และวัตถุประสงค์ของสโมสรตำรวจ และได้ออกระเบียบการใช้สโมสรตำรวจ พ . ศ .2541 ลงวันที่ 3 กันยายน พ . ศ . 2541 เพื่อกำหนดขั้นตอนการใช้สถานที่ และอัตราค่าบำรุงการใช้สถานที่สโมสรตำรวจ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

พ.ศ. 2542

พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อนุมัติให้ทำการก่อสร้างลานจอดรถ และสวนสุขภาพ สำหรับใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย โดยใช้เงินกองทุนบุณยะจินดา ในวงเงิน 24,800,000.- บาท (ยี่สิบสี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน) และให้ก่อสร้างอาคารออกกำลังกาย ภายในสวนสุขภาพ โดยใช้เงินกองทุนบุณยะจินดา เป็นจำนวนเงิน 13,840,000.- บาท (สิบสามล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เมื่อก่อสร้างเสร็จได้มอบหมายให้กองสวัสดิการ เป็นผู้รับผิดชอบ

พ.ศ. 2547  

สำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม การจัดสวัสดิการในส่วนราชการต่างๆ โดยประกาศใช้บังคับ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการใน พ.ศ. 2547 โดยยกเลิก ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2530 และให้ทุกส่วนราขการต้อง ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการให้เป็นไปตามระเบียบ ดังกล่าว ภายในหนึ่งปี และหากส่วนราชการใดยังมิได้มีการจัดสวัสดิการ ก็ให้มีการจัดสวัสดิการตามระเบียบ ดังกล่าว ภายใน 2 ปี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ออก ระเบียบสวัสดิการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2548 เพื่อดำเนินการ จัดสวัสดิการให้เป็นไปตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ ภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 และได้ออกระเบียบ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทาง ในการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พ.ศ. 2557

คณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีคำสั่งที่ 3/2557 ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2557 แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการสวัสดิการสโมสรตำรวจ เพื่อร่วมกัน กำหนดนโยบาย อำนวยการและควบคุมดูแลการจัดสวัสดิการ สโมสรตำรวจ ดังนี้

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือ ตำแหน่ง เทียบเท่า หรือประธานอนุกรรมการ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือตำแหน่งเทียบเท่าที่รับผิดชอบกำกับการบริหารราชการกองสวัสดิการ เป็นประธาน อนุกรรมการ



ผู้บัญชาการ สำนักงานกำลังพล หรือผู้แทน
ผู้บัญชาการ สำนักงานงบประมาณและการเงิน หรือผู้แทน
ผู้บังคับการ กองโยธาธิการ หรือผู้แทน
 ผู้บังคับการ กองคดีปกครองและคดีแพ่ง หรือผู้แทน
 ผู้บังคับการ กองสวัสดิการ หรือผู้แทน
 ผู้กำกับการ ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ กองสวัสดิการ หรือผู้แทน

เป็นอนุกรรมการ
เป็นอนุกรรมการ
เป็นอนุกรรมการ
เป็นอนุกรรมการ
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
เป็นอนุกรรมการและเหรัญญิก
   
วัตถุประสงค์ของสโมสรตำรวจ
  1) เพื่อให้บริการด้านสถานที่สโมสรตำรวจในการจัดประชุม จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ และนันทนาการ เป็นสวัสดิการแก่สมาชิก และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2) ให้บริการสระว่ายน้ำ อาคารออกกำลังกายและสนามเทนนิส หรือกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิก
3) จัดกิจกรรมหรือกิจการอื่น ๆ อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิก
4) สร้างเสริมและสนับสนุนความสามัคคีและสัมพันธภาพอันดีระหว่างสมาชิก
   
บริการต่างๆ ของสโมสรตำรวจ
บริการจัดงานเลี้ยง
บริการจัดงานประชุมสัมนา
บริการจัดงานมงคลสมรส
บริการอาคารออกกำลังกาย
บริการสระว่ายน้ำ
 
บริการจัดกิจกรรมอื่นๆ